Strasbourg 2013 – Initiative citoyenne avec Rue89 Strasbourg